top of page

YARIŞMA ŞARTNAMESİ

ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖNÜŞ

    İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ - İFSAK

    3.ULUSLARARASI FOTOĞRAF YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

                                            

  1. YARIŞMANIN ADI:

 

        İstanbul Suadiye Rotary Kulübü- İFSAK 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması

 

   2. YARIŞMANIN AMACI VE KONUSU:

 

       Fotoğraf sanatının gelişimine katkı yapmak amacıyla,tüm amatör ve profesyonel fotoğraf tutkunlarına ve Uluslararası Rotary üyelerine,               Rotaractlara ve Intaractlara açık; IFSAK, TFSF ve FIAP onaylı, ayrıca ROTARY ve iFSAK Özel Ödülü de olan uluslararası düzeyde bir                 yarışmadır.

 

    3. YARIŞMA ORGANİZASYONU:

 

         “İstanbul Suadiye Rotary Kulübü - İFSAK 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması”, İstanbul Suadiye Rotary Derneği tarafından İstanbul                        Fotoğraf ve Sinema Amatörleri Derneği (İFSAK) desteğiyle düzenlenmekte ve Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) desteği ile                yapılacaktır.

 

 

      4. YARIŞMA KATEGORİ / BÖLÜMLERİ:

ISTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ - İFSAK 3. Uluslararası Fotoğraf Yarışması, Sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden oluşmaktadır (baskı kabul edilmeyecektir):

 

1-  Sayısal: Serbest Renkli  > Digital: Open Color (PI C)

 

2-  Sayısal: Serbest Siyah-Beyaz > Digital: Open Monochrome (PI M)

 

3-  Sayısal: Konu: Doğa (Renkli veya Siyah-Beyaz) > TH (PID Color Class)

 

4-  Sayısal: Konu: ROTARY İLE 100. YILA YOLCULUĞU HAYAL EDELİM (Renkli veya Siyah-Beyaz) > RF (PID Color Class)

 

 

 

 

 

 

     5.  YARIŞMA KOŞULLARI:

  a. Yarışmaya katılım ücretlidir. FIAP ve TFSF kurallarına uygun olarak yürütülecektir.

 

  b. Yarışmaya katılım, 18 yaşından büyük tüm amatör veya profesyonel,fotoğrafa meraklı herkese açıktır. Jüri ve Düzenleme Kurulu üyeleri ile           birinci dereceden yakınları (akrabaları) yarışmaya katılamazlar.

 

  c. Yarışma sayısal (Dijital) kategoride ve 4 (dört) bölümden oluşmaktadır. Katılımcılar dijital fotoğrafların yanı sıra analog fotoğraflarda taranan        görüntülerle yarışmaya katılabilirler. Girişler, fotoğrafik emülsiyonda katılımcı tarafından yapılan veya dijital olarak elde edilen fotoğraflar             (ışık hassasiyeti ile nesnelerin görüntü yakalamaları) olarak ortaya çıkmalıdır.

 

  d. Her bir katılımcı, yarışmanın her bir bölümüne en fazla 4 (dört) fotoğrafla katılabilirler. Her eser tek tek değerlendirilir. Bir katılımcının                    fotoğrafları toplu bir şekilde jüriye gösterilmeyecektir. Katılımcının dört fotoğrafı juriye her bölüm için ayrı ayrı gelecektir. Bu dağıtım                      sırasında fotoğrafların katılımcı tarafından gönderilme sırası dikkate alınacaktır.

 

   e. Katılımcılar, kişisel verilerin Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'na uygun olarak işlenmesine ve aktarılmasına yönelik her türlü idari ve                 teknik tedbiri almakla yükümlüdür. Bu kapsamda gerçek kişiye ait fotoğrafların işlenmesi durumunda kişilerin Kanun kapsamında                         bilgilendirilmesi ve açık rızasının alınması gereken durumlarda açık rızalarının alınması gerekmektedir. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda         görülebilecek insanların fotoğrafının çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine; fotoğrafın görsel, internet ve basılı yayın organlarında             yayınlanmasına izin verdikleri kabul edilir. Kanun'a uygun şekilde aktarılmayan fotoğraflar hakkında sorumluluk katılımcıya aittir.

 

   f. Katılımcı, yarışma için yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu ve tüm izinlerinin alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder.                Başkasına ait görüntüleri olduğu gibi veya kısmen kullanan, yapıt kendisine ait olmadığı halde kendisininmiş gibi göstermeye ve                          değerlendirme kurulunu yanıltmaya yönelik her türlü müdahale ve değişiklikler kural ihlali sayılır.

 

   g. Kural ihlallerinde, “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesine Ek                       Yaptırımlar ve Kural İhlal uygulamaları Yönergesi (TFSF YG 02-D)” ndeki yaptırımlar uygulanır. Kural ihlali tespit edilen katılımcının elde             ettiği ödül, unvan ve her türlü kazanımları geri alınır. Ödül iptal edilir; yeri boş bırakılır. Durum FIAP’a bildirilir. Bu durum diğer katılımcıların           sıralamasında değişiklik yapılacağı anlamı taşımaz; diğer ödül almış ve/veya alamamış katılımcılara talep hakkı doğurmaz. Ödül verilmiş             ise katılımcının ödülü aykırılığın tespit edildiği tarihten 7 (yedi) iş günü içerisinde düzenleyici kuruma iade edilir.

 

   h. Haklarında yukarıda açıklanan gerekçelerle kısıtlılık kararı devam eden katılımcılar ile FIAP kısıtlamalılar listesinde yer alan katılımcılar bu         yarışmaya katılamazlar. Düzenleyici kurum; jüri değerlendirilmesinden önce FIAP ve TFSF Kırmızı Liste’de olup bu yarışmaya katılan                   kişileri tespit ederek eleme yoluna gidecektir.

 

   i. Yarışmacı TFSF ve FIAP onaylı/patronajlı bir yarışmaya katılmakla, yarışmaya gönderdiği fotoğrafların gerek duyulduğu takdirde TFSF ve             FIAP kural ve tanımlarına uygunluğunun tespit edilebileceğini önceden kabul etmiş sayılır; TFSF ve FIAP elindeki bütün imkân ve teknikleri         kullanarak bu araştırmayı yapabilir. Katılımcının kendisinden istenen gerekli bilgileri sunmaması, fotoğraf makinesi ile çekilen orijinal                     dosyayı vermemesi veya problemin çözümüne yönelik TFSF ve FIAP ile iş birliğine girmemesi durumunda katılımcı, kural ihlali yaptığı                 gerekçesi ile TFSF ve FIAP tarafından yasaklanır ve adı her şekilde teşhir edilir. Katılımcı bu koşulları ve bu yarışmaya katılarak her türlü             soruşturmaya yardımcı olmayı kabul etmiş sayılır.

 

   j. Düzenleyici kurum; ödül alan, sergilemeye değer bulunan ve satın alınan fotoğrafların yüksek çözünürlüklü dijital dosyalarını katılımcıdan            isteyebilir. Sisteme yüklenen fotoğrafların EXIF bilgileri (DPI, piksel bilgileri gibi) muhtemel soruşturmaları kolaylaştırmak için bozulmamış            olarak tutulması tavsiye edilmektedir. Aksi halde sistemde yaşanacak problemlerden düzenleyici kurum, TFSF ve FIAP sorumlu değildir.

 

   k. Düzenleyici kurum, uygun gördüğü koşullarda yarışmanın tamamının veya bir kısmının iptaline ya da ertelenmesine karar verebilir.                       Düzenleme Kurulu, iptal ya da erteleme durumlarında uygulanacak yöntemleri ve kuralları belirleme hakkına sahiptir. Düzenleme Kurulu,             sorunların ve belirsizliklerin çözümünde, gerekli görülen durumlarda şartnamenin kuralları, program değişikliği, değerlendirme,                             ödüllendirme  dahil her türlü değişikliği yapmaya, TFSF Yarışmalar Birimine Son Katılım Tarihi’nden en geç bir hafta öncesine kadar yazılı           olarak bilgilendirmek ve olurunu almak koşuluyla, yetkilidir.

 

 

 

   6. YAYIN VE TELİF (KULLANIM) HAKKI:

 

   a. Yarışmada ödül (derece, özel ödül, mansiyon ve sergileme) alan ve satın alma uygulanan fotoğrafların yayın, kullanım ve sergileme hakkı            eser sahipleriyle birlikte düzenleyici kuruma ait olacaktır. Eserin kullanım hakkı üçüncü bir kişi ya da kuruma satılamaz/devredilemez. Bu              eserler düzenleyici kurum arşivinde saklanacaktır.

 

   b. Katılımcı, 5846 Sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu (“FSEK”) ve diğer ilgili yasal mevzuat uyarınca eser sahibi olduğunu ve bizzat                     meydana getirdiği, başta gönderdiği fotoğraf olmak üzere her türlü eserin (“Eser”) tüm haklarının tarafına ait olduğunu; Eser’in özgün bir             çalışma olduğunu, mevzuat kapsamında tek başına eser sahibi olduğunu; Eser’in İstanbul Suadiye Rotary Derneği’nin, Rotary 2420 Bölge         Federasyonu’nun, Yarışmanın İstanbul Suadiye Rotary tarafından bilahare belirlenecek ana sponsorunun, IFSAK’ın ve TFSF’nin sosyal               medya üzerinde kullandığı (Facebook, Instagram, Twitter ve benzeri her türlü sosyal medya mecraları) hesaplarının tamamı veya bir                   kısmında ve/veya İstanbul Suadiye Rotary Derneği tarafından tek taraflı olarak belirlenecek her türlü mecrada kullanılmasına muvafakat             ettiğini peşinen kabul, beyan ve taahhüt etmektedir. Katılımcı, bu tür kullanımlar için herhangi bir telif ücreti veya başkaca bir hak talebinde         bulunmayacaktır.

   c. Bu şekilde kullanılan eserler için eser sahibi (katılımcı), işbu şartnamede belirtilen ödül ve sergileme tutarlarının aynı zamanda telif                       (kullanım) ücreti yerine geçtiğini, sonradan verdiği izni kesinlikle geri almayacağını ve eserin yukarıdaki şekilde kullanılmasını                               engellemeyeceğini veya bu izin/muvafakat için düzenleyici kurum ve sponsorlarından ayrıca hiçbir hak ve alacak talebinin olmadığını ve             bundan sonra da olmayacağını ve maddi, manevi talepte bulunmayacağını gayri kabili rücu kabul, beyan ve taahhüt eder.

   d. Katılımcı, yarışma için gönderdiği / yüklediği fotoğrafların tümüyle kendisine ait olduğunu, kendisi tarafından çekildiğini ve tüm izinlerinin               alındığını kabul, beyan ve taahhüt eder. Başkasına ait görüntülerin, olduğu gibi veya kısmen kullanılması durumunda ortaya çıkabilecek               telif  hakkı ihlallerinin tüm hukuki sorumluluğu katılımcıya aittir.

   e. Eser Sahibi (katılımcı), eserin kendi özgün eseri olduğunu, üçüncü şahısların bu eser üzerinde herhangi bir hakları bulunmadığını, eseri               üzerindeki hakları daha önceden devretmediğini, üçüncü şahıslarca aksi bir talepte bulunulması halinde eser sahibinin (katılımcının)                   kendisinin hukuken sorumlu olduğunu beyan, kabul ve garanti eder.

   f. Yarışmaya gönderilen fotoğraflarda nesne olarak kullanılmış olan mimari yapı, sanat eseri, insan yüzü vb. unsurların fotoğrafının                         çekilmesine ve bir yarışmaya gönderilmesine, fotoğrafın internette ve basılı yayın organlarında yayınlanmasına yönelik izinlerin alındığı                 kabul edilir. Söz konusu kullanımlardan dolayı ortaya çıkabilecek anlaşmazlıkların tüm sorumluluğu katılımcıya aittir.

   g. Yarışmada ödül, mansiyon ve kabul alan fotoğrafların listeleri, www.suadiyerotary.org/fotograf-yarismasi-3 ve www.ifsak.org.tr  internet                  sitelerinde  ve TFSF’ye ait https://tfsfonayliyarismalar.org/ adresinde, Suadiye Rotary’nin Sosyal Medya (Facebook, Instagram, twitter vb)            hesapları ile TFSF’ye ait Sosyal Medya (Facebook, Twitter, Instagram vb.) hesaplarında tanıtım amaçlı ve yarışmanın amacına uygun                  biçimde yayınlanacaktır. Ayrıca ödül alan fotoğraflar TFSF yayını E-Almanak 2023 ile düzenleyici kurum yayınlarında, sosyal medya                    hesaplarında, web sitelerinde ve afiş/billboard/raket olarak da kullanılabilecektir.

   h. Yarışmanın amacına uygun olarak, gönderilen eserlerin basılı veya dijital bir katalogda kullanılmasına katılımcı izin vermektedir.                            Katılımcının bu izni vermediğini özel olarak bildirmesi halinde, telif hakları kanunlarına göre hareket edilir.  Yarışmanın kurallarına göre,                 eserlerin çoğaltılması, eser sahibi tarafından açıkça yasaklanmadığı sürece, basılı veya dijital kataloğa girmesine izin verilir. Bu konuda               telif hakkı ile ilgili kurallara uyulmalıdır. Hiçbir koşul altında, SUADİYE ROTARY fotoğrafların başka amaçlar için kullanılmasına izin                       vermez.

   i. Yarışmada ödül ve kabul alamayan fotoğraflar Sonuç Bildirim Tarihinden itibaren sistemden 90 (doksan) gün sonra silinecektir.

 

 

   7. Diğer Hususlar:

  1. Fotoğraflar seçici kurula tümüyle karartılabilir bir salonda; 4096 piksel x 2160 piksel  çözünürlüklü bir projeksiyon makinesi ile en az 1, en fazla 2.5 m diyagonal uzunlukta bir ekranda veya ultra HD 4K 4096 piksel x 2160 piksel çözünürlüklü 42/55 inç’lik bir LCD monitörde, katılımcıya ilişkin hiçbir bilgi olmaksızın, kodlanmış olarak sunulacaktır.

  2. Sonuç kartları katılımcılara e-posta ile de gönderilecektir. Düzenleyici kurum, e-posta, ödül ve dijital katalog gönderimi konusunda elinden geldiğince titiz davranır, ancak ödül ve katalog gönderim sırasında doğabilecek hasarlardan sorumlu tutulamaz. Katılımcılar, yarışma başvurusu sırasında kullandıkları adreslerin bu şekilde yapılacak her türlü teslimata esas yasal ikametgâh adresleri olduğunu kabul ederler. Katılımcıların adresleri yanlış bildirmesinden kaynaklanan konularda düzenleyici kurum hiçbir şekilde sorumluluk kabul etmez.

  3. Şartnamede belirtilmeyen konularda ya da olası uyuşmazlıklarda düzenleyici kurum, Seçici Kurul ve “Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) Ulusal / Uluslararası Fotoğraf Yarışması Düzenleme Ana Yönergesi” ile TFSF Yönetim Kurulunun kararları geçerlidir.

  4. Bu şartname, katılımcının yarışmaya fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımcıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

  5. Yarışma sonuçları TFSF’nın http://tfsfonayliyarismalar.org  ile İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Derneği’nin https://www.suadiyerotary.org/   ve IFSAK https://www.ifsak.org.tr/istanbul-suadiye-rotary-ifsak-3rd-photo-contest/  adreslerinden duyurulacaktır.

  6. Yarışma sonrasında, ödül alan ve sergilemeye değer görülen fotoğrafların yer aldığı bir sayısal albüm hazırlanacak Yarışma web sitesi https://www.ifsak.org.tr/istanbul-suadiye-rotary-ifsak-3rd-photo-contest/ de indirilmeye hazır tutulacaktır.  Yarışmada ödül alan ve sergilenmeye değer görülen fotoğraflar, IFSAK https://www.ifsak.org.tr/istanbul-suadiye-rotary-ifsak-3rd-photo-contest/   İstanbul Suadiye Rotary https://www.suadiyerotary.org/ TFSF https://tfsfonayliyarismalar.org/ ve Rotary 2420. Bölge internet sitelerinde yayınlanacak ve belirlenecek olan sergi alanlarında sergilenecektir.

  7. Katılımcılar;  http://www.photocompentries.net/?org=SRI adresine üye olmak ve fotoğraflarını yüklemekle yarışma koşullarını kabul etmiş sayılırlar. Bu şartname, yarışmacının yarışma fotoğraflarını göndermesiyle yürürlüğe girer. Katılımla birlikte yarışmacılar bu şartname hükümlerini okumuş ve kabul etmiş sayılır. Yarışmacıların bu şartname hükümlerine sonradan itiraz hakkı yoktur.

 

   8. Yapıtların İsimlendirilmesi ve Gönderilmesi:

   a. Yarışma online (çevrimiçi) fotoğraf sistemine göre yapılacağından, alternatif hiçbir gönderi (e- posta, kargo, baskı fotoğraf, elden teslim vb)          kabul edilmeyecektir. 

      Yarışma fotoğraflarının online (çevrimiçi) olarak gönderilmesi sadece http://www.photocompentries.net/?org=SRI adresine, üyelik ve                     fotoğraf  gönderme yönergeleri takip edilerek gerçekleştirilecektir.  Yarışmaya başvuran her katılımcının web sitesi üzerinden yarışmaya               başvururken aşağıdaki metni kabul ettiğini gösteren bir kutucuğu işaretlemesi gerekmektedir:

                   “I hereby expressly agree to FIAP document 018/2017 « Conditions and regulations for

                    FIAP Patronage » and FIAP document 033/2021 « Sanctions for breaching FIAP regulations

                     and the red list ». I am particularly aware of chapter II « Regulations for International

                    photographic events under FIAP patronage » of FIAP document 018/2017, dealing under

                    Section II.2 and II.3 with the FIAP participation rules, the sanctions for breaching FIAP

                    regulations and the red list.”

 

   b. Yüklenecek fotoğraflar paspartusuz ve kenar boşluksuz olmalıdır. Fotoğraf üzerinde katılımcının kimliğine ilişkin isim, imza, logo, tarih vb.            bilgiler bulunmamalıdır.

 

   c. Yarışmaya katılacak fotoğraflar, jpg/JPEG formatında, 150-300 dpi çözünürlükte, 7-12 sıkıştırma kalitesinde kaydedilmeli ve dosyaların                boyutları 1 MB’den az olmamalı, 4 MB’i de geçmemelidir. Aksi durumda sistem fotoğraf(lar)ın yüklenmesine izin vermeyecektir.

   d. Fotoğraflara isim verilmesi zorunludur ve FIAP kuralları gereği adının değiştirilmemesi önerilir.

   e. Aynı fotoğrafın renkli ve Siyah-Beyaz versiyonları aynı isimle adlandırılmalıdır. Bir fotoğrafa “Adsız” veya “Başlıksız” veya “İsimsiz”                       denilemez.

   f. Fotoğrafları isimlendiririrken Ç, Ğ, İ, Ö, Ş, Ü, ç, ı, ğ, ö, ş, ü karakterleri kullanılmamalıdır. Sadece İngilizce harfler ve alt çizgi ( _ )                          kullanılabilir.

   g. Eserlerin yüklenmesinden kaynaklanabilecek olası sorunlar için düzenleyici kurum sorumlu olmayacaktır.

   h. Gönderilen fotoğraflar hangi isimde yüklenirse yüklensin, sistem tarafından otomatik olarak bir kod numarasına sahip olur ve bu numaralar         ile Jüri değerlendirmesine girer. Jüri hiçbir şekilde eserin veya katılımcının adını göremez.

   i. İnternet üzerinden http://www.photocompentries.net/?org=SRI linkinden yarışmaya katılma aşamasında sistemden veya kullanıcıdan                  kaynaklı hatalar oluşması halinde info@rotarysuadiye.org ve/veya burcin.mecik.ifsak@gmail.com  adresinden iletişime geçilerek bilgi                  verilmesi halinde problem kısa sürede giderilecek ve katılımcı bilgilendirilecektir. Bu adrese fotoğraf gönderilmesi yarışmaya katılım                      sağlamaz.

   j. Katılımcı,  http://www.photocompentries.net/?org=SRI  sitesindeki Katılım Formunu doldururken, bu Yarışma Şartnamesini okumuş                      olduğunu onaylayan kutucuğa tıklamazsa, yarışmaya katılamaz.

 

 

 

 

   9. YARIŞMA TAKVİMİ

 

Kapanış Tarihi...................................:         15 MAYIS 2023 Pazartesi günü, saat 23.59 (TSI)

Son Seçici Kurul Toplantısı...............:           28 MAYIS 2023 Pazar

Sonuç Bildirimi..................................:         12 HAZİRAN 2023 Pazartesi

Ödül Töreni ve Sergi (yarışma) Tarihi:        7 TEMMUZ 2023 Cuma saat 16:00’da Sergi (yarışma) Salonu (Daha sonra bildirilecektir)

Dijital Katalog Yayını.........................:              TEMMUZ 2023 sonu

Ödüllerin Postalanacağı tarih............:           1 AĞUSTOS 2023, Salı

 

Sonuçlar;( www.suadiyerotary.org/fotograf-yarismasi-3, https://www.ifsak.org.tr/istanbul-suadiye-rotary-ifsak-3rd-photo-contest/,  ve www.tfsf.org.tr  adreslerinde yayımlanacaktır. 

 

   10. SEÇİCİ KURUL:

 

1.    Alev Mehmet Ozgul               Fotoğraf Sanatçısı (AFIAP)

2.    Özhan Özde                          İFSAK Genel Sekreteri (AFIAP)                 

3.    Anıl Tamer Yılmaz                 ANAFOD Başkanı (AFIAP)                

4.    Neşe Arı                                ANAFOD Üyesi (EFIAP)                    

5.    Timurtaş Onan                       Fotoğraf Sanatçısı, AFAD Onursal Üyesi (AFIAP)

 

Seçici kurul en az 3 kişi ile toplanacaktır.

 

   11. ÖDÜLLER ve SERGİLEME (Her bölüm için):

 

FIAP En İyi Fotoğrafçı Ödülü:

Tüm kategorilerin toplamında en fazla kabul (acceptance) + ödül alan sanatçıya verilir.

 

Her bölüm için:

FIAP Altın Madalya

TFSF Altın Madalya

İFSAK Altın Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Altın Madalya

 

FIAP Gümüş Madalya

TFSF Gümüş Madalya

İFSAK Gümüş Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Gümüş Madalya

 

FIAP Bronz Madalya

TFSF Bronz Madalya

İFSAK Bronz Madalya

İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ Bronz Madalya

 

FIAP Mansiyon (6 Adet)

TFSF Mansiyon (3 Adet)

İFSAK Mansiyon (6 Adet)

İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Özel Ödül (Toplamda en fazla kabul ve ödül alan fotoğrafçıya verilecektir).* Hotel Club Phokaia Foça İzmir / Türkiye ( www.mwphokaia.com )  2023 yılı içinde   Eylül ayında içinde , en az bir ay öncesinden yapılacak rezervasyonlarda Otelin oda uygunluğuna göre standart odada 7 gece tam pansiyon (Kahvaltı, öğlen  ve Akşam yemeği – içki dahil değildir) iki kişilik konaklama şeklindedir ve sahiplerine bir davet yazısıyla teslim edilecektir.

Not: Ödül konusu Otellere ulaşım ve seyahat ile ilgili diğer ekstra harcamalar konaklama ödülü kazanan yarışmacılar tarafından karşılanacaktır. Konaklama tarihi ve Standart Oda için otel ile en az bir ay öncesinde irtibata geçilmesi gerekmektedir. Konaklamalar bölünmeden bir kerede kullanılmalıdır. Ödüller ancak bu Şartnamede belirtilen şekilde bizzat ödülü kazanan Katılımcı tarafından kullanılabilecektir. Katılımcılar, ödülü kullanmak yerine, parasal karşılığını talep edemezler.

 

 

KABULLER : Kategori başına en az %8, en fazla %25 olarak uygulanacaktır.

 

 

   12. YARIŞMA ORGANİZASYON KOMİTESİ:

 

Salon Başkanı: Burçin MEÇİK                  İFSAK Uluslararası İlişkiler,

​                                                                    bucin.mecik.ifsak@gmail.com

 

                           Özgür İSHAKOĞLU        İstanbul Suadiye Rotary Kulübü Başkanı

                                                                    info@rotarysuadiye.org

                                                                    ozgurishakoglu@hotmail.com

 

 

   13. YARIŞMA ÜCRETİ VE ÖDEME:

 

   a.  Katılım ücreti tüm katılımcılar için zorunludur. Yarışmanın toplam 4 bölümü için aşağıdaki ücretler gereklidir:

 

        Katılım ücreti 4 bölüm için 20 USD veya 20 Euro veya 350 TL (yalnızca Türk vatandaşları için) dir.

 

   b. 10 kişilik gruplar için %10, 20 ve üstü kişilik gruplar için %20 indirim uygulanır.

 

   c. Başvuru tarihinde derneğe borcu olmayan İFSAK üyeleri en yüksek grup indirimi olan %20’den faydalanırlar.

 

   d. Yarışma ücretini,  http://www.photocompentries.net/?org=SRI adresindeki Kayıt Formuna erişerek ödeme yapmalısınız.  

 

   e. Yarışma ücretini Kredi Kartı ile Yarışma web sayfasından (https://suadiyerotary.org/photo-contest-3) ödeyecekseniz (TL olarak), Kredi Kartı          ile Ödeme sayfasına yönlendirileceksiniz. Lütfen Kayıt Formunda (http://www.photocompentries.net/?org=SRI)   "Kredi Kartı" düğmesini              tıklayınız.

 

   f. Yarışma ücretini Banka havalesi ile ödeyecekseniz, aşağıdaki banka hesaplarından birine, tüm masraflar size ait olmak üzere havale                   yapabilirsiniz. Ödemesi eksik gelen başvurular işleme alınmayacak ve para iadesi yapılmayacaktır. IBAN nolu ile transfer yapacak                       olanlar,  http://www.photocompentries.net/?org=SRI  Kayıt Formu üzerinde “Banka havale” düğmesini tıklamalıdırlar,   

 

Türk Lirası (TL) hesabı , sadece Türk vatandaşları için:

Banka:  Yapı ve Kredi Bankası

Lehdar: İSTANBUL SUADİYE ROTARY KULÜBÜ DERNEĞİ 

IBAN: TR06 0006 7010 0000 0072 2676 09 

 

Ödemelerde “açıklama” bölümüne yarışmaya katılan fotoğrafçının adı-soyadı muhakkak yazılmalıdır. Ücret ödemeyen veya eksik ödeyen katılımcıların fotoğrafları değerlendirmeye alınmayacaktır.

 

 

 

   14. KATEGORİLERİN TANIMLARI:

 

Siyah-Beyaz ve Doğa fotoğrafları FIAP tanımına uygun olmalıdır  ve “Rotary ile Hayal edelim” kategorisinin fotoğrafları, Rotary’in dünya çapında gönüllü hizmetlerini yansıtan tanımına uygun olmalıdır.

 

 

FIAP Monokrom (Siyah-Beyaz) Tanımı:

 

Koyu griden (siyah) açık griye (beyaz) dönen siyah ve beyaz bir çalışma çeşitli gri tonları ile bir monokromdur. Tamamen tek renkle yapılmış siyah beyaz tonlarda bir çalışma da monokrom sayılarak siyah-beyaz kategorisine girer; böyle bir çalışma FIAP yarışma kataloğu için siyah-beyaz olarak yeniden yapılandırılabilir. Öte yandan siyah ve beyaz bir çalışma kısmi tonlamalarla, ya da bir rengin katılımı (çok renklilik) ile değişikliğe uğratılmış ise renkli bir çalışma olur ve renkli kategorisine dahil edilir.

 

 

FIAP / PSA Doğa Tanımı:

 

Doğa fotoğrafı, konuya yakın bir kişinin konu objesini kolaylıkla tanımlayabileceği ve doğrulayabileceği, antropoloji ve arkeoloji dışında kalan doğa tarihinin bütün branşlarını kapsayan fotoğrafik süreci tanımlamak için kullanılır.

 

Yüksek teknik kalite gözetilerek elde edilmiş bir fotoğrafın hikâye anlatım değeri görsel kalitesinden daha ağırlıkta olmalıdır.

 

Baykuşlar veya leylekler gibi insan tarafından düzenlenmiş bir ortama uyum sağlamış, insan eserlerinin doğal ortamın bütünleştirici bir parçası olmuş doğal objeler, kasırgalar veya deniz dalgaları gibi doğal kuvvetleri tasvir eden görüntülerin içinde bulunan insan unsuru öğeler dışında kalan insan unsuru hiçbir şey fotoğrafta yer alamaz.

 

Yaban hayvanlarına bilimsel amaçlarla takılan etiketler, tasma veya radyo vericilerini içeren fotoğraflar kabul edilir.

 

İnsan tarafından yaratılmış hibrit ve kültür bitkiler, yabani hayvanlar, evcil hayvanlar veya gem takılı türleri içeren ve bunların herhangi bir şekilde oynanması (manipüle edilmesi) ile gerçekliği değiştirilen fotoğraflar kabul edilmez.

 

Kesme (crop) yapılması dışında, görüntü üstünde yer değiştirme, ekleme veya çıkarma gibi tekniklere izin verilmez. Doğal görüntüyü veya fotoğrafik içeriği veya orijinal görünümün içeriğini değiştirmeyen HDR, üst üste odaklama (focus stacking) ve bölgesel ışık düzeltmeleri (dodging/burning) gibi görüntünün sunumunu zenginleştirecek tekniklere izin verilir.

 

Toz parçacığı, dijital gürültü ve film çiziklikleri gibi fotoğraf makinesinden kaynaklanan hataların düzeltilmesine yönelik tekniklere izin verilir.

 

Birleştirilmiş (stitched) görüntülere izin verilmez.

 

Bütün izin verilen düzeltmeler fotoğrafta doğal görünmelidir. Renkli görüntüler monokroma dönüştürülebilir.

 

Kızılötesi görüntülere ister doğrudan elde edilmiş ister türetilmiş olsun, izin verilmez.

 

Doğa Fotoğrafı yarışmalarında kullanılan görüntüler iki sınıfa ayrılabilir: Doğa ve Vahşi Yaşam.

Yukarıdaki Doğa Fotoğrafı tanımına uyan Doğa bölümlerine gönderilen fotoğrafların esas konusu manzara, jeolojik oluşumlar, atmosferik hareketler ve hala mevcut olan organizmalar olabilir. Bu, kontrol edilmiş bir ortamda örneğin hayvanat bahçeleri, çiftlikler, botanik bahçeleri, akvaryum ve objenin yiyecek için tümüyle insana bağlı olduğu herhangi bir kapalı ortamda çekilen fotoğrafları da içerir.

 

 

 

“ROTARY İLE HAYAL EDELİM” Bölüm Tanımı

 

 

 

ROTARY İLE HAYAL EDELİM  teması, dünyanın dört bir yanındaki Rotary üyelerini Rotary'in hizmet ettikleri toplulukların yaşamlarını zenginleştirmek için sunduğu birçok fırsatı yakalamaya teşvik ediyor.

 

Bu yarışmanın katılımcısı olarak, memleketinizde veya seyahat edebileceğiniz herhangi bir başka yerde, ihtiyaç sahibi insanlara yaratılan veya yaratılması gereken fırsatlara kameranızla tanık olmanız isteniyor.

 

Bunu dünyanın yüzlerce şehrinde bulunan 35.000 Rotary kulübünden henhangi biriyle iletişime geçerek ve o Rotary Kulübünün üyelerinin gerçekleştirdikleri toplum hizmetini bizzat takip ederek gerçekleştirme şansınız olursa, bu bizim tercih edeceğimiz bir durumdur. Ayrıca, fotoğrafınızın içinde, bir Rotary logosunun / işaretinin yer alması da tercihimizdir.  Hizmeti veren Rotary Kulübünün adını biliyorsanız, fotoğrafınızın adına bu bilgiyi de ekleyiniz.

 

Bununla birlikte, gerçek bir Rotary projesinin fotoğrafını çekme şansınız yoksa, sizden bir kişinin, diğer bir kişiye sağlığı, temel eğitimi, temiz suya erişimi, ekonomik faaliyeti / verimliliği ve huzur içinde yaşaması için nasıl el uzatabileceğini görselleştirmenizi istiyoruz.

 

ROTARY ORGANİZASYONU:

 

Rotary, yeryüzünde barış ve iyi niyetin kurulmasına yardımcı olmak ve bütün mesleklerde yüksek ahlak standartlarını teşvik etmek için dünya çapında örgütlenmiş bir hizmet kuruluşudur.

 

Rotary'nin hizmet ideali, “kendinden önce hizmet” olarak tanımlanır.

 

Rotary, Birleşmiş Milletlerde sandalyesi olan tek sivil toplum örgütüdür.

 

Rotary, dünyada çocuk felci hastalığını bitirmek için uzun yıllardır çaba gösteren ve %97 oranında başarılı olan sivil toplum örgütüdür.

 

Rotary, dünyadaki neredeyse her doğan çocuk için, ücretsiz çocuk felci aşısı sağlamak için bir çok proje gerçekleştirmiş ve bu gelirlerle bu hastalığın önüne geçilmesindeki en önemli destek olmuştur.

 

Rotary, insanların birleştiği ve dünyanın dört bir yanında, topluluklarımızda ve kendimizde kalıcı bir değişim yaratmak için harekete geçtiği bir dünya gören 1.2 milyon komşu, arkadaş, lider ve sorun çözücüden oluşan küresel bir ağdır.

 

Gerçek problemleri çözmek gerçek bir bağlılık ve vizyon gerektirir. 110 yıldan uzun bir süredir Rotary üyeleri tutkularını, enerjilerini ve zekalarını sürdürülebilir projeler üzerinde harekete geçmek için kullandı. Okuryazarlık ve barıştan suya ve sağlığa her zaman dünyamızı iyileştirmek için çalıştılar ve buna sonuna kadar bağlı kalmaktalar.

 

ROTARY Ne Yapar?

 

Rotary üyeleri, dünyamızın en kalıcı sorunları hakkında harekete geçmek için ortak bir sorumluluğumuz olduğuna inanıyor. 35.000'den fazla Rotary kulübü aşağıdaki konularda için birlikte çalışır:

 

Rotary 7 Odak Noktası:

 

1-Barış ve anlaşmazlıkların çözümü.

2- Hastalıkların önlenmesi ve tedavisi

3-Temiz su ve hijyen

4-Anne ve çocuk sağlığı

5-Temel eğitim ve okuryazarlık

6- Ekonomik ve toplumsal kalkınma

7-Temiz ve yaşanabilir çevre. ( çevreyi koruma)

 

Daha fazla ayrıntı için www.rotary2420.org sitesini ziyaret ediniz.

 

   15. KURAL İHLALLERİ:

 

FIAP himayesinde veya PSA onaylı sergilerde sunulan tüm bölümler için her zaman uyulması gereken ve geçerli olan temel kural, canlıların refahının herhangi bir fotoğraftan daha önemli olmasıdır. Bu; fotoğraf elde etmek amacıyla öznelerin canlı bir varlıkla yemlenmesi/ tuzak kurulması, kuşların yuvalardan çıkarılması gibi uygulamaların son derece etik dışı olduğu ve bu tür fotoğrafların FIAP himayesinde veya PSA onaylı hiçbir sergide yer almayacağı anlamına geliyor. Hiçbir durumda bir canlı, fotoğraf çekmek amacıyla öldürüleceği, yaralanacağı veya strese gireceği bir duruma getirilemez. Bu kural; öldürülen, yaralanan veya strese maruz kalan canlının yakalanan görüntüde görünür olup olmadığına bakılmaksızın geçerlidir.

 

Hava fotoğrafçılığı, dronlar, helikopterler, alçaktan uçan uçakların kullanımı konusunda da endişeler vardır. Bunlar, diğer bireyler veya hayvanların normal aktivitelerinde bir rahatsızlığa neden olacak veya herhangi bir birey veya hayvanın çevreleriyle etkileşimini bozacak herhangi bir müdahaleye neden olmamalıdır.

 

Bu sergiye giriş, bu politikaların kabul edilmesi şartına bağlıdır. Görsellerin içeriği bu Genel Koşullara ve bu koşullarda listelenen Bölüm ve Bölüm tanımlarına uygun olmalıdır. Yalnızca jüri veya Sergi Organizatörlerinin görüşüne göre, buna uymayan görüntüler diskalifiye edilecektir. Böylece, katılımcı FIAP himayesi/PSA onayı ile başka sergilere girmeyi düşünürken bu sorunun farkında olabilir.

 

FIAP:

 

FIAP patronajlı bir yarışmaya görüntülerini veya dosyalarını sunarak, katılımcı istisnasız ve itiraz olmaksızın aşağıdaki şartları kabul eder:

- Katılımcı FIAP üyesi olmasa bile gönderilen görüntülerin FIAP yönetmeliklerine ve tanımlarına uyup uymadığını tespit etmek için FIAP tarafından incelenebileceğini,

- FIAP'ın bu işlemler için elindeki her yöntemi kullanacağını,

- FIAP ile işbirliği yapmayı reddetme veya kamera tarafından çekilen orijinal dosyaları sunmayı reddetme veya yeterli kanıt sunmama FIAP tarafından yaptırım uygulanacaktır,

 

- FIAP düzenlemelerine uyulmamasını takiben yaptırımlar söz konusu olduğunda, katılımcının adı kural ihlallerini bildirmek için yararlı herhangi bir biçimde açıklanacaktır.

Nihai araştırmaları kolaylaştırmak için gönderilen dosyalarda EXIF verilerinin bozulmadan bırakılması önerilir. Herhangi bir zamanda, bir veya daha fazla görüntünün Giriş Koşullarına uymayabileceği durumlarda, bir katılımcının sunmuş olduğu girişlerin, bir serginin değerlendirilmesinden önce, sırasında veya sonrasında, sergi organizatörü veya jurinin makul takdirine bağlı olarak belirlenecek şekilde, belirtilen tanımlar da dahil olmak üzere, sergi organizatörleri girişi sergiden silme ve sergi ile ilgili kabul veya ödülleri geçersiz kılma hakkını saklı tutar. Bu koşullarda ücretler kaybedilebilir veya geri ödenebilir. Katılımcı, sergi organizatörlerinin veya jurilerin kararının nihai olduğunu kabul eder.

 

 

   16. VERİNİN KORUNMASI:

 

Bu yarışmaya katılmakla, email adresiniz de dahil olmak üzere kişisel bilgilerinizin, bu yarışma ile ilgili olarak saklanması, işlenmesi ve kullanılması için SUADİYE ROTARY’e izin verdiğinizi kabul etmiş oluyorsunuz. Ayrıca bu bilgilerinizin bu yarışmaya onay veren kuruluşlara (TFSF, FIAP) gönderilmesine de izin vermiş oluyorsunuz. Bu yarışmaya girmekle, katılımınız ve yarışma sonuçları hakkındaki bilgilerinizin halka açık olacağını kabul etmiş oluyorsunuz.

 

   17. Yarışmamız, Türkiye Fotoğraf Sanatı Federasyonu (TFSF) tarafından “TFSF 2023-018” , Uluslararası Fotoğraf Sanatı Federasyonu (FIAP            202x/xxx),  numara ile onaylanmıştır.

 

IFSAK Onay No: 2023-002

TFSF Onay No :  2023-018

FIAP Onay No :   2023-162

Bu yarışma TFSF FIAP’ın şartlarıyla uyumludur. Alınan kabuller ve ödüller  PSA ve FIAP unvan başvurularında kullanılabilir.

ÖNCEKİ SAYFAYA GERİ DÖNÜŞ

bottom of page